Navigation


17.10.2016 Geokešing

Vzhledem k předpovědi počas? přesouváme Geokešing na ponděl?7.10.-16:45h. Sraz je před hospodou na Letn? kde si můžete zamknout kola. Budeme rádi, kdy?se přidáte. Čekaj?nás 4 kešky ve velice zajímavém terénu, kde nebude nouze o dobrodružstv?


11.10.2016 Geokešing

Geokešing dneska bude, 16:30h před Sokolkou. Je tu možnost lehkého deštíku, tak pláštěny nebo deštníky sebou. Čekaj?nás 4 kešky, okolo přehrady, Kopaniny,.... odměna ve fináln?kešce, procházka cestou necestou....


Nov?oddíl Geocachingu

Nov?oddíl pro váše děti. Super zábava a hodn?pohybu v přírod?

Nápl?oddílu a instrukce


Sokolsk?závody zdatnosti, 1. 10. 2016

Srdečn?Vás zveme a těšíme se na Vás!


T.J. Sokol Velk?Bystřice je nov?i na facebooku.

Najděte si na nás pod názvem T.J. Sokol Velk?Bystřice a požádejte o přidán?do skupiny. Dozvíte se tak všechny aktuáln?informace. Webov?stránka bude taky fungovat a bude na n?k dispozici fotogalerie pod zadáním hesla.


Informace k zahájen?cvičen?dět?ve školním roce 2016/2017

Mil?rodiče, mil?děti,
prázdniny skončily a my se těšíme na shledán?s Vámi v sokole v novém školním roce 2016. Aktuáln?informace ohledn?cvičen?dět?jsou následujíc?
1) Cvičen?rodičů s dětmi - začne a?od nového roku, protože cvičitelka Terka m?mal?miminko. Kdy?by se našel někdo, kdo by cvičen?chtěl vést, rádi ho přivítáme.
2) Cvičen?pro děti ve věku 4-6 let - začne ve středu 21.9. od 17.00-18:15 hod., cvičitelky Lenka, Zdena a časem i Jarka
3) Gymnastika pro děti s Milanem začín?9.9. a pak bude každ?pátek od 16:30-18:00 hod
4) Cvičen?pro školn?děti, tj. od 6 let u?probíhaj? a to každ?ponděl? od 17:00-18:30 hod. s cvičitelkami Petrou a Verčou
Těšíme se jak na znám? tak i na nov?tváře!


Běžeck?závod Runtour 2016 v Olomouci, 11. 6. 2016

O víkendu 11.6.2016 se děti z T.J. Sokol Velk?Bystřice pod vedením cvičitelek Petry Mikulkov?a Veroniky Jaklov?vydaly na běžeck?závod Runtour 2016, kter?se konal ve Smetanových sadech v Olomouci. Závodu se zúčastnili Míša Režňákov? Terezka Maňasov? Terezka Peřinov? Naďa Spálen? Saša Spálen? Anička Malinov? Všechny děti na trase 1000m statečn?bojovaly a doběhly do cíle v krásném čase. Velk?překvapen?bylo umístěn?Terezky Peřinov?na 3. míst?v kategorii dívky 7-11let. Všem dětem gratulujeme a přejeme další běžeck?či jin?sportovn?úspěchy.


Závody kol, odrážedel a koloběžek, 22. 5. 2016

U?třet?ročník závod?kol, odrážedel a koloběžek se konal v neděli 22. 5. 2016 ve Velk?Bystřici. Tato sportovn?akce pro děti probíhala v zámeckém parku a jeho blízkém okol?a zorganizovala ho ji?tradičn?T.J. Sokol Velk?Bystřice. Počas?se vydařilo a sluníčko vylákalo po jaru a zim?k závoděn?a zábav?80 dět? Největší počet malých závodník?byl v kategoriích do 5let, a to jak v plastových, tak kovových odrážedlech, tak v kategorii kol. Umístěn?na stupních vítěz?bylo obzvlášt?u těchto kategori?opravdu zasloužen? protože starty probíhaly kvůli vysokému počtu závodník?vícekrát a z prvních třech postupujících vzešli pak vítězov? I starší děti si zdatn?zazávodily na kolech a na koloběžkách a zdárn?dojely do cíle. Jízdu na koloběžce si mohli vyzkoušet i ostatn?účastníci závod?a půjčit si od olomouck?firmy Rideon různ?druhy koloběžek. Bylo úžasn?pozorovat "zapálen? dět? kteří do závod?daly vešker?sv?síly a tak?rodičů, kteří sv?mal?závodníky hlasit?povzbuzovali a doprovázeli na trase. Pro někter?děti to bylo jejich vůbec prvn?seznamován?se se závody, někter?u?byly známými tvářemi a zkušenými závodníky. Všichni si zaslouží velkou pochvalu za to, že se závod?zúčastnili, užili si příjemn?odpoledne a získali zkušenost, kter?se jim do života bude určit?hodit. Nemělo by se zapomínat, že jakýkoliv druh sportu, a?u?jízda na kole, koloběžce, odrážedle, atletika, gymnastika, nebo každ?další sport, by měl být pro děti i dospěl?přirozenou radost?a každodenn?součást?jejich života. Ješt?jednou moc děkujeme všem za účast a tak?za velkou podporu všem partnerům závod?


Závody kol, odrážedel a koloběžek, 22. 5. 2016

Dne 22. 5. 2016 proběhne ji?třet?ročník závodu odrážedel, kol a koloběžek. Zveme všechny děti a jejich rodiče.

Závodn?kategorie jsou plánovan?následovn? plastov?odrážedla (do 3 let), kovov?odrážedla (3-5let), kola (5-6let, 7-8let, 9-10let), koloběžky (7-9let, 10-12let, 13-14let), kategorie se daj?upravit podle toho, jak star?děti s jakými dopravními prostředky přijdou.

Kontakt: Jaroslava Pechov? email: jarka.tomkova@email.cz, tel.: 732 140 646


Dětsk?maškarn?šibřinkov?bál se vydařil

Letošn?šibřinkov?maškarn?ples pro všechny děti z Velk?Bystřice a okol?se uskutečnil v sobotu 27. 2. 2016 od 14:30 ji?tradičn?v místn?sokolovn? I v tomto roce připravili organizátoři, T.J. Velk?Bystřice, pro děti zábavn?odpoledne, pln?soutěž? hudby a tančen? Odpoledne zahájily svým vystoupením děti z tanečního kroužku ze Z?Velk?Bystřice, pod vedením pan?Petry Pěnkavov? za kter?sklidily zasloužen?potlesk. V krásn?vyzdobeném sále sokolovny se sešly princezny, rytíři, berušky, strašidla, víly, upíři, indiáni a mnoho dalších krásných masek. Děti se předvedly v promenád?masek, na kterou navazovala soutěž v podob?6 stanovišť, na kterých plnily úkoly jako skládán?sirek do krabiček, přenášen?PET vršk?kolíčkem na prádlo, trefován?se míčky do bedýnek, skákán?v pytlích, házen?kroužk?na kužely a skákán?na trampolínkách. Děti byly moc šikovn?a za splněn?úkol?si všechny zasloužily sladkou odměnu. Další ceny je čekaly v bohat?tombole, kde si každ?určit?odnesl jednu nebo více cen za sv?zakoupen?losy. Děti si tak?mohly při rybolovu vyzkoušet chytán?rybiček a za odměnu dostaly nějak?pěkn?dáreček. Jako v předešlých ročnících nechyběl prodej domácího občerstven?a o tom, že bylo moc dobr? svědčí i to, že bylo vyprodáno ji?v průběhu maškarního plesu. Děkujeme moc všem dětem a rodičům za hojnou účast, jejich rozzářen?a spokojen?obličeje nám vždycky dodaj?elán do přípravy dalšího ročníku!


Cvičen?rodičů s dětmi je každ?ČTVRTEK od 10.30 ?11:30 hod. Na Vás a Vaše děti se těš?Tereza Procházkov?

Dětsk?maškarn?šibřinkov?bál, 27. 2. 2016

Historie do 2015